NixDot – 4.49美元 256M 30G 500G 2ips 凤凰城

NixDot是一家美国VPS服务商,采用OpenVZ技术构建,机房位于凤凰城(国内访问速度优秀)。最近又推出了一款小配置的套餐:256M内存,30G硬盘,500G月流量,2个ipv4的VPS月付仅需4.49美元。大家应该看到2个ip,呵呵,算是亮点吧~

NixDot – 4.49美元 256M 30G 500G 2ips 凤凰城

  • 256MB guaranteed/512MB burstable memory
  • 30GB storage on RAID10
  • 500GB/month data transfer
  • 2x vCPU cores
  • 2x IPv4 addresses
  • OpenVZ/SolusVM
  • 测试ip:199.30.48.138

购买链接

Ping值测试(2012-1-12-12:18)

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 襄阳[电信] 199.30.48.138 187毫秒 52
2 南宁[电信] 199.30.48.138 184毫秒 50
3 厦门[电信] 199.30.48.138 165毫秒 51
4 美国[国外] 199.30.48.138 20毫秒 56
5 山东[联通] 199.30.48.138 249毫秒 51
6 泉州[电信] 199.30.48.138 282毫秒 51
7 福州[电信] 199.30.48.138 超时
8 宁波[电信] 199.30.48.138 275毫秒 49
9 合肥[电信] 199.30.48.138 260毫秒 50
10 乐山[电信] 199.30.48.138 279毫秒 51
11 丽水[电信] 199.30.48.138 152毫秒 50
12 商丘[联通] 199.30.48.138 204毫秒 49
13 安徽[移动] 199.30.48.138 255毫秒 46
14 重庆[联通] 199.30.48.138 超时
15 杭州[电信] 199.30.48.138 157毫秒 50
16 东莞[电信] 199.30.48.138 286毫秒 50
17 天津[联通] 199.30.48.138 216毫秒 51
18 郑州[联通] 199.30.48.138 193毫秒 49
19 上海[移动] 199.30.48.138 250毫秒 49
20 浙江[移动] 199.30.48.138 217毫秒 47
21 泉州[移动] 199.30.48.138 超时
22 辽宁[联通] 199.30.48.138 255毫秒 52
23 益阳[电信] 199.30.48.138 198毫秒 51
24 浙江[移动] 199.30.48.138 241毫秒 47
25 福建[移动] 199.30.48.138 269毫秒 46

最快:美国[国外] 20 毫秒 最慢:东莞[电信] 286 毫秒
电信平均: 220 毫秒 联通平均: 223 毫秒

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注