Qhoster – 5.98美元 512M 20G 1T Xen 德国

QhosterQhoster是一家来自保加利亚的VPS服务商(注册公司号201329335),成立于2004年,机房位于德国(国内访问速度一般),采用Xen技术构架。来自WHT的消息,Qhoster最近推出了一款促销,512M内存,20G硬盘,1T流量,基于Xen的VPS,月付仅需5.98美元。

Qhoster – 5.98美元 512M 20G 1T Xen 德国

微魔部落很少介绍德国的VPS,虽然德国的VPS有物美价廉的优势,今天试水介绍,看是否有朋友需要吧~

  • 1 CPU core
  • 512 MB Guaranteed memory
  • 1024 MB Swap memory
  • 20 GB Disk space (RAID-10 array)
  • 1 TB Monthly traffic (1 Gbit port)
  • Full Root access
  • 1 IP address

购买链接

网友评测

root@qhoster:~# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 5.98389 s, 179 MB/s
root@qhoster:~# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2012-04-05 15:59:46-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: `100mb.test.1'

100%[================================>] 10,48,57,600 12.7M/s in 7.7s

2012-04-05 15:59:54 (12.9 MB/s) - `100mb.test.1' saved [104857600/104857600]

测试ip – 46.228.204.42

Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 四川德阳[电信] 46.228.204.42 475毫秒 50
2 深圳[电信] 46.228.204.42 335毫秒 49
3 天津[电信] 46.228.204.42 485毫秒 51
4 河北廊坊[电信] 46.228.204.42 490毫秒 49
5 江苏南通[电信] 46.228.204.42 283毫秒 51
6 山东青岛[电信] 46.228.204.42 397毫秒 48
7 安徽淮北[电信] 46.228.204.42 412毫秒 51
8 云南昆明[电信] 46.228.204.42 419毫秒 51
9 陕西西安[电信] 46.228.204.42 455毫秒 51
10 四川乐山[电信] 46.228.204.42 310毫秒 51
11 厦门[电信] 46.228.204.42 389毫秒 51
12 重庆[电信] 46.228.204.42 466毫秒 50
13 江苏扬州[电信] 46.228.204.42 415毫秒 51
14 江苏无锡[电信] 46.228.204.42 398毫秒 49
15 广东东莞[电信] 46.228.204.42 423毫秒 49
16 江西吉安[电信] 46.228.204.42 452毫秒 51
17 四川绵阳[电信] 46.228.204.42 462毫秒 51
18 香港[电信] 46.228.204.42 304毫秒 55
19 北京[多线] 46.228.204.42 502毫秒 49
20 河南郑州[多线] 46.228.204.42 494毫秒 47
21 香港[多线] 46.228.204.42 326毫秒 53
22 河南新乡[多线] 46.228.204.42 475毫秒 47
23 河南新乡[联通] 46.228.204.42 503毫秒 48
24 深圳[联通] 46.228.204.42 397毫秒 48
25 上海[联通] 46.228.204.42 428毫秒 48
26 河南郑州[联通] 46.228.204.42 482毫秒 46
27 辽宁[联通] 46.228.204.42 456毫秒 50
28 深圳[移动] 46.228.204.42 365毫秒 40
29 福建厦门[移动] 46.228.204.42 363毫秒 39
30 日本[海外] 46.228.204.42 257毫秒 50
31 美国迈阿密[海外] 46.228.204.42 123毫秒 52
32 美国凤凰城[海外] 46.228.204.42 147毫秒 44
33 韩国[海外] 46.228.204.42 286毫秒 47
34 美国洛杉矶[海外] 46.228.204.42 147毫秒 53
35 美国芝加哥[海外] 46.228.204.42 113毫秒 53
36 香港新世界[海外] 46.228.204.42 274毫秒 51
37 美国堪萨斯[海外] 46.228.204.42 115毫秒 54
38 德国[海外] 46.228.204.42 9毫秒 59
39 美国圣何塞[海外] 46.228.204.42 156毫秒 55
40 荷兰[海外] 46.228.204.42 24毫秒 56
41 美国圣安娜[海外] 46.228.204.42 162毫秒 50
42 香港[海外] 46.228.204.42 297毫秒 46
43 英国[海外] 46.228.204.42 15毫秒 54

最快:德国[海外] 9 毫秒 最慢:河南新乡[联通] 503 毫秒
电信平均: 409 毫秒 联通平均: 453 毫秒

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

多条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注